گیاهان دارویی محرک چرخه اقتصادی

ایران هشت هزار گونه گياهان دارویی دارد که هزار و ۵۰۰ گونه آن دارویی است. استان فارس نيز به لحاظ ویژگی های اقليمی و تنوع آب و هوایی یکی ا ز مناطق مهم رویش انواع گياهان دارویی محسوب می شود به گونه ای که به گفته مهرزاد خرد رئيس سازمان جهاد کشاورزی فارس ، این استان با داشتن رتبه نخست پرورش و صادرات گياهان دارویی ، بيش از ۵۰ درصد گياهان دارویی کل کشور را تأمين می کند.

فارس نزدیک به ۴ ميليون هکتار مراتع در اقليم های مختلف داردکه حدود دو هزار نمونه دارویی در آن شناسایی شده است. ظرف يت توليد علوفه مراتع فارس بيش از یک ميليون تن است که یک سوم این عرصهها توان توليد گياهان دارویی و صنعتی را دارند. در فارس بيش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت گياه دارویی و صنعتی شامل گونههای شاخص از جمله آنغوزه ، باریجه ، وشاء ، زیره سياه و گ ل نرگس در عرصههای منابع طبيعی وجود دارد. خانم سياحی مدیر کل گمرکات فارس می گوید: ساﻻنه بيش از ۴۰ هزار تن انواع گياه دارویی به ارزش ۲۵ ميليون دﻻر به کشورهای آلمان ، کویت ، قطر ، بحرین و عربستان سعودی صادر شد. از ابتدای امسال نيز هزار و ۱۵۰ تن گياه دارویی به ارزش ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۸۷۸ دﻻر از ابتدای امسال از استان فارس صادر شده است. معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت فارس می گوید: این ميزان گياه دارویی از رویشگاههای بالقوه این استان به کشورهای حوزه خليج فارس و سایر کشورها از جمله آلمان ، ایتاليا ، هندوستان ، فرانسه ، بلژیک و استراليا صادر شد. عوض پور می افزاید: ادویه جات ، شيرین ب يان ، حنا ، سدر ، برگ زیتون ، برگ نعناع ، کندرکوهی ، زعفران ، آویشن ، آنغوزه تلخ و شيرین و صمغ های گياهی از جمله اقﻼم گياهان د ارویی صادراتی فارس است. کارشناس مسئول گياهان دارویی مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به کشت و ت وسعه گياهان دارویی در سطح استان می گوید: در سال های اخير با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبيعی استان فارس ، اقدامات مناسبی در زمينه توسعه و کشت گياهان دارویی ، صنعتی از جمله آنغوزه و باریجه در استان صورت گرفته است و هم اکن ون این گياهان در ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی در حال کشت است. حشمت اﷲ صادقی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان فارس هزار و ۷۰۰ گونه گياهی وجود دارد که بيش از ۳۰۰ گونه آن دارویی است ، می افزاید: هم اکنون ۳۴ گونه گياهی دارویی فارس متاسفانه در حال نابودی و انقراض هستند. وی درباره علل و عوامل انقراض این گياهان دارویی معتقد است… عوامل طبيعی از جمله خشکسالی و عوامل انسانی از قبيل برداشت های بی رویه ، تغيير کاربری اراضی و چرای بی رویه در انقراض آنها مؤثر بوده است. خرد نيز با بيان اینکه یکی از قابليت های اساسی استان که تاکنون به صورت مطلوب از آن بهره مند نشده ایم گياهان دارویی و صنعتی استان است گفت: برای حفظ گونه های گياهی ﻻزم است آنها را صنعتی کنيم اما متأسفانه گياهان دارویی صنعتی فرآوری نشده و خام از استان به سا یر استان ها و حتی خارج از کشورها صادر می شود و پس از فرآوری دوباره به استان برمی گردد. آقای صادقی معتقد است جلوگيری از چرا ی بی رویه دام ، کاشت بذر گونه های در حال انقراض در مراتع و جنگل ها ، سپردن توسعه و کشت گياهان دارویی به وسيله خود مردم از راهکارهای جلوگيری از انقراض گونه های گياهی است. وی افزود: با توجه به پتانسيل های متنوع استان در بخش پرورش گياهان دارویی م ی توان با ایجاد مزرعه های توليد گياهان دارویی و حمایت از کشاورزان در اهلی کردن این گياهان با تکميل تحقيقات و پژوهش در این ز مينه و ایجاد بانک ژن گونه های در حال انقراض برای توليد انبوه این گياهان و تقویت صنعت فرآوری و صادرات آن به کشورهای متقاضی تﻼش کرد. مدیر کل منابع طبيعی استان فارس نيز معتقد است نداشتن کارخانه فرآوری گياهان دارویی را از دیگر مشکﻼت این بخش می د اند و می گوید: نبود کارخانه فرآوری گياهان دارویی در فارس که قطب توليد گياهان دارویی در کشور است ، مشکﻼتی را به وجود آور ده به گونه ای که این گياهان به صورت خام از استان خارج و پس از فرآوری با قيمت های زیادی به استان وارد می شود. آقای بردبار می گوید: به منظور رفع این مشکل اخيرا اقدامات مناسبی برای راه اندازی کارخانه فرآوری گياهان دارویی در استان انجام شده و قرا ر است کارخانه فرآوری گياهان دارویی در فارس راه اندازی شود که با راه اندازی آن تحول عظيمی در فرآوری گياهان دارویی در فارس ایجاد می شود. وی می افزاید: با پيگيری های صورت گرفته در آینده ای نزدیک دومين کارخانه فرآوری گياهان دارویی کشور در استان فارس احداث می شود که برای آن زمين مناسبی با سرمایه گذاری هزار ميلياردی در نظر گرفته شده است. وی می گوید: با توجه به تنوع اقليمی استان فارس پتانسيل توليد گياهان دارویی در این استان بسيار باﻻست از این رو با ساخت کارخانه ، تحول عظيمی در توليد گياهان دارو یی و فرآوری آن صورت می گيرد. آقای بردبار می گوید: در مدت اخير تحقيقات خوبی برای اهلی کردن گياهان دارویی انجام شده و هم اکنون کلکسيونی از گياهان دارویی که بيش از ۴۰ گونه است در فارس وجود دارد. وی از دیگر اقدامات حمایتی گياهان دارویی استان را طرح صي انت از جنگل ، توسعه کشت گياهان دارویی ، ترغيب افراد به توليد گياهان دارویی می داند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.