تاثیرپذیری مولکولهای آب

هر ذره ای در عالم هستی دارای ادراک و درک و فهم و شعور است. همه ذرات عالم هوشمندانه در مقابل خدای خودشان تعظیم و تسبیح میکنند. همه ذرات هستی در محضر خدا هستند و تعبد در مقابل خدا دارند. همه ذرات هستی در ازای تک تک اتفاقاتی که در عالم اتفاق میافتد از خودشان واکنش نشان میدهند. و این فقط من و شما نیستم که هوشمندانه رفتار میکنیم.آب یکی از اینهاست.
آب خوب و بد را میفهمد. آب زشت و زیبا را میفهمد. آب دعا را میفهمد. آب اهانت و فحش را میفهمد. آب تفاوت قائل است بین فکر مثبت و فکر منفی. آب تفاوت قائل است بین نوشته مثبت و نوشته منفی. آب تفاوت قائل است بین رفتار خوب و رفتار بد. و برای همه این به صورت هوشمندانه واکنش نشان میدهد.آب پیام بسیار مهمی برای ما دارد. آب به ما میگوید که نگاهی عمیقتر به خود بیندازیم. وقتی از نگاه آب به خود مینگریم، این پیام به نحوی شگفتآور شفاف و واضح میشود. ما میدانیم که زندگی انسان به طور مستقیم با کیفیت آب هم در درون و هم در اطراف ما ارتباط دارد.

یک محقق ژاپنی با انتشار یافتههای تحقیقات خود مدعی شد که مولکولهای آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثیرپذیرند. نظریه این محقق ژاپنی که تاکنون از سوی مؤسسات علمی فیزیکی و زیستشناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونههای فراوانی از کریستالهای منجمدشده آب و مقایسه آن با یکدیگر است. پروفسور «ماسارو ایموتو» (Masaru Emoto) که یافتههای خود را با استفاده از حدود ۱۰ هزار آزمایش جمعآوری نموده، در سه جلد کتاب ارائه کرده است و معتقد است که مفاهیم متافیزیکی محیط بر روی ترکیب مولکولی آب تأثیر میگذارد. این دانشمند ژاپنی که فارغالتحصیل دانشگاه یوکوهاماست، دارای یک مؤسسه تحقیقاتی به نام SHM در ژاپن است که امور تحقیقاتی مربوط به کریستالیزه شدن آب را در آنجا انجام میدهد. او میگوید آب، پیام مهمی برای ما دارد. آب به ما میگوید که نگاه عمیقتری به خودمان بیندازیم. زمانی که با آیینه آب به تماشای خود مینشینیم، این پیام به طور شگفتآوری خود را شفاف و درخشان میکند. میدانیم که زندگی بشر مستقیماً به کیفیت آبی که در اطراف ما یا درون بدن ماست، روی آورده است.
تصاویر و اطلاعات ارائه شده در این مقاله،بازتابی از فعالیت «ماسارو ایموتو»، محقق خلاق و رویاپرداز ژاپنی است. «ایموتو» کتابی با نام «پیغام آب» منتشر کرده که برگرفته از یافتههای تحقیقات جهانی وی است. اگر شما نسبت به تأثیرپذیری افکارتان از وقایع درون یا پیرامونتان شک و تردید دارید، اطلاعات و عکسهایی که در اینجا آورده شده را ببیند. این تصاویر مستقیماً بر اساس نتایج به دست آمده در کتاب انتشاریافته «ایموتو» است، مطمئناً در فکر و ذهن شما دگرگونی پدید می آورد و عقاید شما را عمیقاً تغییر خواهد داد.
بنا بر آنچه در کتاب «ایموتو» آمده است، ما به مدارک حقیقی دست یافتهایم که نشان میدهد، انرژی ارتعاشی بشر، افکار، نظرات، موسیقی، دعا و نیایش بر ساختار مولکولی آب اثر میگذارد. آب، مادهای بسیار سازگار است، به گونهای شکل فیزیکی آب به آسانی با محیطی که در آن هست، انطباق پیدا میکند و نه تنها از نظر فیزیکی تغییر میکند، بلکه شکل مولکولی آن نیز تغییر مییابد. انرژی یا ارتعاشات محیط، شکل مولکولی آب را تغییر میدهد. از این جنبه، نه تنها آب توانایی آن را دارد که از حیث دیداری، محیط خود را منعکس کند، بلکه از حیث مولکولی هم در انعکاس محیط اطراف خود عمل می کند.ایموتو»، تغییرات مولکولی آب را به وسیله تکنیکهای عکسبرداری میکروسکوپهای الکترونیکی و مشاهده آن به صورت سند و مدرک درآورده است. از آنجایی که فرم کریستالی آب هنگامی نمایان میشود که آب منجمد شده باشد، به همین منظور وی قطراتی از آب را به صورت یخ درآورده و سپس آنها را در یک فضای تاریک میکروسکوپی مورد آزمایش که از قابلیتهای عکاسی برخوردار بوده، قرار داده است. تحقیقات وی، آشکارا تغییر شکل ساختار مولکول آب را به نمایش گذاشته است و اثر محیط بر ساختار آب را نشان میدهد. برف، بیش از چندین میلیون سال است که بر زمین فرود می آید و همانگونه که میدانیم، هر دانه برف، دارای شکل و ساختار خاص ومنحصربه فرداست. با تبدیل آب به یخ و عکسبرداری از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنکردنیای آب دست پیدا می کنید.
«ایموتو» به تفاوتهای جالبتوجهی در ساختار کریستالی و بلوری آب دست یافته است که از منابع گوناگون و شرایط مختلف در روی کره زمین تهیه شدهاند. آبی که از نخستین محل خود از کوه جاری میشود و چشمههایی که جاری هستند، طرحهای هندسی بسیار زیبایی از الگوهای کریستالیشده خود ارائه میدهند. آب آلوده و سمی که از نواحی پرجمعیت و صنعتی به دست آمده است و آب راکد کولههای آب و سدهای ذخیره، به صراحت ساختارهای کریستالی تغییریافته و برحسب اتفاق شکلگرفته آب را که به صورت بلورهای تخریب شده و نا منظم است، نشان میدهد. ایموتو معتقد است آبهایی جاری هستند منتهی از میان شهرها میگذرند نیاز شکل مولکولی زشتی به خود میگیرند. آبهایی که راکند به دلیل راکد بودن زشت میشوند، چرا که هستی با رکود مخالف است، آبهایی که جاری هستند و از بین شهرها عبور میکنند به دلیل طیف غالب افکار منفی در شهرها واکنش منفی از خود نشان میدهند.ایموتو به همین منظور ابتدا آب دریاچهای به نام «بیواکو» را مورد آزمایش قرار داد. دریاچه بیواکو بزرگترین دریاچه در مرکز ژاپن است. وی میگوید چون آب دریاچه ساکن است و حرکتی ندارد، همین رکود باعث شده که مولکولهای آب زشت شوندیموتو میگوید به دلیل این که این آب از میان شهرها عبور میکند شکل مولکولی این آب به صورت تغییر کرده است. ایموتو به این نتیجه رسیدهاست که آبهایی که تازه از چشمهها و دل کوه بیرون می آیند، به دلیل این که هنوز در معرض افکار منفی مردم قرار نگرفتهاند ساختار مولکولی زیبایی به خود می گیرند. آزمایش بعدی وی بر روی آب رودخانهای به نام «شیمانتو» است. البته درست زمانی که سرچشمه این رودخانه از کوه بیرون آمده استتوجه به این نکته کردهاید که ۷۰% بدن انسان آب است؟
آقای ایموتو معتقد است که دعا بلافاصله بر روی مولکولهای آب اثر می گذارد. وی به این نتیجه رسیده است که دعا همه چیز را زیبا می کند و یکی از اینها آب است. وی میگوید کلمات زیبا یک واکنش زیبا نشان می دهند، اما اگر کلمات زیبا را در کنار هم قرار دهیم واکنش زیباتری نشان داده خواهد شد. ایمتو به این نتیجه رسید که اگر آب را نزدیک گلهای معطر کنیم مولکولهای آب سعی میکنند که خود را شبیه به آن گل کنند. وی به این نتیجه رسید که همه ساختارهای۱۳۲۰ زیبایی که آب در مقابل مثبتها از خود نشان میدهد، به صورت شش ضلعی هستند. آب به صورتی زنده و تأثیرپذیر به هر یک از احساسات و اندیشههایمان پاسخ میدهد.
کاملا روشن است که آب به آسانی، ارتعاشات و انرژی محیطش را به خود میگیرد و جذب میکند؛ خواه آلوده، سمی یا راکد و کهنه باشد. کار غیرعادی «ایموتو»، نمایشی پرهیبت است و ابزاری قدرتمند که می تواند، درک ما را از خودمان و جهانی که در آن زندگی میکنیم، برای همیشه تغییر دهد. هماکنون مدرک قوی و محکمی داریم که میتوانیم به طور مثبت، خود و سیاره خود را با انتخاب افکاری که برای اندیشیدن برمیگزینیم و راههایی که این افکار را به فعلیت میرساند درمان نموده تغییر شکل دهیم. در پایان بد نیست بدانید که آقای ماسارو ایموتو تحقیقاتی نیز بر روی اسلام و تأثیر مفاهیم اسلامی بر روی آب داشته است. وی بر روی پروژهای فعالیتتحقیق کرد که بر اساس ۹۹ نام خدا، ۹۹ تصویر از آب را جمعآوری می کند. این هم نقل قول مستقیم مطلبی از سایت آقای ماسارو ایموتو در همین زمینه:
That project is the 99 names of God in Islam. We are hoping to create a photograph book of crystals showing 99 different names of God. Below is a sample of how it looks like. There are 99 of those and we spend two years going through all of them. We formally asked Masaya to edit the design and hopefully the book will be ready within this year. With this I will debut my work in the Islamic world.I feel the increasing need to keep myself physically healthy for this.
سایت آقای ماسارو ایموتو دانشمند ژاپنی کاشف حالت های مختلف آب و نویسنده کتاب پیام هایی از آب
درضمن توی ایران هم خانمی به نام حمیده بیطرف همین آزمایش رو در مورد آب و چندین فلز تکرار کرده و به نتایج مشابهی رسیده و در جشنواره خوارزمی هم مقام آورده. در آزمایشهای خانم بیطرف زیباترین شکلهای کریستال آب موقعی به وجود اومده بودن که برای آب قرآن پخش شده بود.راستی پس این کارهایی که قدیمیها میکردن و آب توی ظرفی می ریختن که دورش سوره یاسین نوشته بود و می خوردن خالی از معنا نبوده یادتونه اون قدیماحرم امام رضا (ع) که میرفتی توی سقاخونه حضرت یه کاسه های برنجی بودکه نام چهارده معصوم (ع) برآن نقش بسته بودچه صفایی داشت وقتی ازاون کاسه ها آب میخوردی حالا این آب شفادهنده ومقدس توی لیوانهای پلاستیکی ریخته میشه که میگن وقتی اونارودفن میکنن ۳۰۰سال طول میکشه تابه خاک بپیونده ونابود بشه.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.